Một vài điểm đặc biệt khi Restore disk từ Snapshot trên Cloud

Một vài điểm đặc biệt khi Restore disk từ Snapshot trên Cloud

Notes

Mình có lúc gọi lẫn giữa volume và disk vì làm việc với 2 cloud khác nhau, cơ bản các bạn có thể hiểu đều là nói về "ổ đĩa".

AWS

Dữ liệu trong EBS volume sau khi restore từ Snapshot sẽ ko available ngay lập tức bởi cơ chế load dữ liệu async từ S3 về disk (có nơi gọi là lazy load). Khi app lần đầu đọc tới phần ổ đĩa (block) chưa được load data, sẽ có latency cao.

Để hạn chế việc này, có 2 phương án

  1. Init / warm up bằng việc dùng tool để đọc trước toàn bộ các block trên ổ đĩa

  2. Sử dụng Fast Snapshot Restore và chấp nhận thêm chi phí

Tham khảo thêm tại https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/backup-recovery/restore.html

Cloud khác

Chắc là tương tự mà chưa tìm thấy tài liệu và chưa verify trên GCP & Azure cơ chế này có giống hay ko.